Actuele ProjectenDe Tempo-Team Foundation steunt onderstaande projecten met een financiële bijdrage. Deze projecten zijn via deze site aangemeld.
 
Werkvinders in Amsterdam Oost
Stichting Samenbinding levert met het project Werkvinders een bijdrage aan de aanpak van werkloosheid in Amsterdam Oost. In verband met hoge werkloosheid onder jongeren is er extra aandacht voor deze groep. Voor vacatures en werkervaringsplaatsen bij het lokale bedrijfsleven wordt gericht geworven en een match gemaakt. De deelnemers zullen eerst een begeleidingstraject doorlopen, danwel rechtstreeks worden geplaatst. Na plaatsing worden zowel de werkgever als de deelnemer begeleid in de vorm van intervisie en coaching. In de samenwerkingsperiode zullen 100 deelnemers worden bereikt.


BOOM Businesspoint, www.boombusinesspoint.nl, is een sociale onderneming voor werk en ondernemerschap in Utrecht. Het project Groen Werk Overvecht biedt aan jongeren een ondernemend perspectief om werk te vinden, door mee te werken aan het opknappen en vergroenen van het bedrijventerrein en bedrijven te ondersteunen met allerlei werkzaamheden. De deelnemers worden daarnaast individueel gecoached en getraind in het ondernemerschap van zichzelf. Zo leren zij zich optimaal te presenteren aan werkgevers en ondernemers met als doel uit te stromen naar werk en/of vervolgopleiding. Dit project krijgt steun per 1 maart 2014.


TechniPret
TechniPret van De Jonge Krijger in Rijnmond
De Jonge Krijger heeft vanuit haar expertise op het vlak van studiekeuze, jeugdwerkloosheid en voortijdig schoolverlaten TechniPret ontwikkeld. Een aanpak voor de hoge (jeugd)werkloosheid enerzijds en grote tekorten in de technische sector anderzijds. Individuele trajectbegeleiding met aandacht voor zelfinzicht, wensen en mogelijkheden met oog voor de huidige arbeidsmarkt; aangevuld met praktijkgerichte training en coaching (bij solliciteren, inschrijven op een onderwijsinstelling, etc.), maakt dat jongeren hun weg richting techniek weten te vinden. De Tempo-Team Foundation steunt dit project per 1 februari 2014.
 


Stichting Nieuwkomers en Vluchtelingenwerk Brabant Centraal
Inburgeren in Bedrijf
‘Inburgeren in Bedrijf’ heeft als hoofddoelstelling vluchtelingen en nieuwkomers naar werk te leiden door hen te laten deelnemen aan het arbeidsproces. Hierdoor kunnen bedrijven en instellingen tevens meer diversiteit op de werkvloer creëren. Het project loopt in Tilburg, Breda en Eindhoven.
Het project streeft ernaar 36 deelnemers van 18 tot 65 jaar een betere arbeidsmarktpositie te laten verkrijgen.
Stichting Nieuwkomers en Vluchtelingenwerk Brabant Centraal biedt als onafhankelijk belangenbehartiger, maatschappelijke en juridische begeleiding aan asielzoekers, vluchtelingen en andere nieuwkomers die in de regio wonen. Wij helpen hen bij het opbouwen van een nieuw bestaan in Nederland.
 

Stichting Robin Hood
Stichting Robin Hood is een sociale onderneming die verschillende horecabedrijven exploiteert. Leren, werken en meedoen staan centraal. Robin Hood biedt kwetsbare mensen (zoals langdurig werklozen, jongeren en dak- en thuislozen,) dan ook een kans om werkervaring op te doen in de horeca en het vak te leren. Het project Leermeester voorziet in extra begeleiding door inzet van een extra leermeester. Zo kunnen de medewerkers na een periode bij Stichting Robin Hood met betere perspectieven uitstromen. Doel van het project is dat er minimaal 15 kandidaten uitstromen naar een betaalde baan.Emma at Work
Emma at Work bemiddelt jongeren met een chronische ziekte of lichamelijke beperking naar werk, met als doel werkervaring opdoen zodat de kansen op een zelfstandig (financieel) onafhankelijk leven op latere leeftijd worden vergroot. Het project Emma at Work & UMC Utrecht is gericht op plaatsing van 7 jongeren in het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU) in bijbanen of tijdelijke banen. Het is tevens een eerste voorbeeld hoe Emma at Work in ‘driehoek projecten’ een concreet aantal plaatsingen gefinancierd kan krijgen (Werkgever, Fonds en Emma at Work).

Krachtcatering KansrijkDe Tempo-Team Foundation heeft Krachtcatering Kansrijk in Amsterdam Zuidoost financieel ondersteund.

Ambitie Foundation


De ambitie van de Tempo-Team Foundation is om in een periode van drie tot vijf jaar een jaarbudget van 500.000 euro op te bouwen voor impactprojecten.

In de mediaHier volgt een overzicht van de persberichten en artikelen rondom de Tempo-Team Foundation en haar projecten.
Meld een project aan

 

De Tempo-Team Foundation neemt op dit moment geen nieuwe projectaanvragen in behandeling

Partners